ACTO DE DEFENSA DE TESE DOUTORAL

ACTO DE DEFENSA DE TESE DOUTORAL

ACTO DE DEFENSA DE TESE DOUTORAL

Tese doutoral titulada "Modelo de xestión sostible para o aproveitamento compatible de madeira e resina en masas de Pinus pinaster Ait. de Galicia", cuxo autor é Alberto García Méijome

No día de hoxe, celebrouse no Centro de Investigación Forestal de Lourizán  a presentación da tese doutoral denominada “Modelo de xestión sustentable para o aproveitamento compatible de madeira e resina en masas de Pinus  pinaster Ait. de Galicia” do doutorando Alberto García Méijome, que realizo a súa etapa de formación predoctoral como técnico investigador do CIF Lourizan.

Esta tese foi dirixida polos doutores Esteban Gómez García (CIF Lourizán) e Juan Picos Martín (Universidade de Vigo). O tribunal encargado de xulgar a tese estará formado polos doutores Rafael Zas Arregui (Misión Biolóxica de Galicia – CSIC), José Carlos Souto Otero (Universidade de Vigo) e Maria Emília Calvão Moreira dá Silva (Universidade de Tras-Móntesvos- e Alto Douro, Portugal).

A tese aínda que fíxose  integramente no CIF de Lourizán adscríbese ao “Programa de Doutoramento en Creatividade e Innovación Social e Sostible da Universidade de Vigo. O doutorando realizou a súa tese ao amparo dunha axuda para contratos predoctorales para a formación de doutores, convocatoria 2017, dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade.

Esta tese versa sobre o aproveitamento da resina de piñeiro do país nos montes de Galicia, estudando pormenorizadamente as producións e a súa distribución, tempos, rendementos e posibles afeccións á madeira que este aproveitamento non maderable poida causar a fin de quenda de curta.

Das conclusións máis importantes que xurdiron destes estudos pódese destacar que se establece un modelo de resinación propio para Galicia, diferente ao do resto da península ibérica debido ás características peculiaridades dos nosos montes.

Á hora de resinar débese ter en conta a localización, o tratamento (ancho de cara e número de caras) e o ano, de tal maneira, observouse  que a apertura de 2 caras de 16cm de ancho é o tratamento de maior produción, transferindo este coñecemento aos novos modelos silvícolas que desde o 2021 publicáronse no Diario Oficial de Galicia (modelo silvícolas de produción mixta madeira - resina, PMR).

Con este método máis produtor, un resinero en Galicia, en situacións óptimas poderíase traballar de media uns 2.000 piñeiros por campaña, nunha superficie aproximada de 8 ha, obtendo un 1.000 kg/ha.

Tamén se observou que a produción de resina nos rodales do noroeste peninsular varía considerablemente entre parcelas e dentro das parcelas, entre árbores.

Tras as probas industriais de aserrado demostrouse que non existe afección da resinación na madeira aserrada cumprindo co establecido no modelo de resinación que se propón nos últimos 3 ou 5 anos antes da curta final.

Con todos estes resultados podemos observar a importancia que pode ter o aproveitamento da resina en Galicia co fin coidar e protexer os nosos piñeirais obtendo un beneficio complementario ao aproveitamento principal que é a madeira.