Vostede está aquí


MEDIDAS DE ACCESO FRONTE AO COVID-19 AO XARDÍN BOTÁNICO - HORARIO

  • Co fin de non intervir nas labores diarias dos traballadores do centro, de luns a venres laborais só se permitirá o acceso pola tarde: de 15:00 a 20:00 horas.
  • O horario durante os fins de semana e festivos será de 10:00 a 20:00 horas. Deberase abandonar o recinto media hora antes do peche.

Formulario de contacto

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

                        ×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Medio Rural
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais