Outros xardíns botánicos asociados

A Asociación Ibero-Macaronésica de Xardíns Botánicos (AIMJB) foi constituída en 1985 por distintas institucións españolas e portuguesas relacionadas coas finalidades e obxectivos dun xardín botánico.

Segundo os nosos estatutos, a asociación créase con distintos fins:

 1. Potenciar e promover os Xardíns Botánicos como centros de conservación da biodiversidade, educación ambiental, investigación, cultura e patrimonio; así como a súa divulgación na sociedade.
 2. Estimular a colaboración entre os Xardíns Botánicos membros da mesma, promovendo e coordinando proxectos comúns de actuación e impulsando o intercambio de coñecementos, experiencias, documentación e material vexetal.
 3. Promover as relacións entre os Xardíns Botánicos integrantes da Asociación con outros Xardíns Botánicos, Asociacións Internacionais e Institucións de finalidade análoga ou semellante.
 4. Potenciar os Xardíns Botánicos existentes e impulsar a creación doutros novos, trazando estratexias e promovendo actuacións encamiñadas a este fin.
 5. Organizar Reunións, Congresos, Seminarios e Conferencias relacionadas cos obxectivos propios dun Xardín Botánico.
 6. Salvagardar o prestixio e a imaxe dos Xardíns Botánicos.

 

O Itinerario Europeo de Xardíns Históricos (IEJH) é unha asociación sen ánimo de lucro impulsada polo Concello de Lloret de Mar, o Concello de Aranjuez (a través da Fundación Aranjuez Paisaxe Cultural) e o Laboratorio de Patrimonio, Creatividade e Turismo Cultural da Universitat de Barcelona, que persegue reunir ao maior número de entidades xestoras de Xardíns Históricos de Europa co fin de constituír unha rede estable, por unha banda, e obter a mención de Itinerario Cultural do Consello de Europa para este Patrimonio Histórico Artístico e Natural, por outro.

A Asociación ten como fin esencial a promoción e difusión de xardíns históricos, tal como os define o Comité Internacional de Xardíns Históricos ICOMOS-IFLA na Carta de Florencia de 1981, que compoñan o itinerario «Xardíns Históricos de Europa». Desta forma, a asociación xerará unha oferta cultural e turística de calidade, coa pretensión de desenvolver os territorios onde se atopan.

Os principais obxectivos do IEJH son:

 1. Difundir e promover os xardíns históricos a través da Rede Europea de Xardíns Históricos.
 2. Promover as relacións co Consello de Europa e as institucións europeas, colaborando estreitamente co Instituto Europeo de Itinerarios Culturais,
 3. Promover o diálogo e o intercambio de boas prácticas en materia de valorización do Patrimonio Cultural.
 4. Impulsar a colaboración das Administracións públicas e organismos privados para a promoción de accións conxuntas relacionadas con este itinerario.
 5. Promover e poñer en marcha actividades pedagóxicas sobre os xardíns históricos que compoñen o itinerario, destinada aos mozos, co fin de reforzar o coñecemento das súas raíces e consolidar a identidade europea.
 6. Harmonizar, no ámbito do desenvolvemento sostible, aquelas actividades culturais e turísticas que se desenvolvan no territorio dos xardíns históricos.